Take care, I'm hot!!
Vigila que cremo!!
Cuidado que quemo!!

 

Take care it's burning!! .. So what?!, .. I'm flames, flames that do not burn, because I can stand the heat without blinking one second. Yes, basically I am a bit hero, I was going strong emotions and save tablecloths, sensitive tables, no casserole, pan or paella that hot, resist me!

Crema!! .. i a mi què?! .. Sóc en flames, les flames que no cremen, per que puc soportar la calor sense arronsar-me ni una mica. Si, en realitat sóc una mica heroi, m'agraden les emocions fortes i salvar estalvis, taules sensibles, .. no hi ha olla, cacerola o paella que per molt calenta, s'em resisteixi!

Cuidado que quemo!! .. y a mi que?!, .. Soy flames, las llamas que no queman, porque puedo soportar el calor sin pestañear un solo segundo. Sí, en el fondo soy un poco heroe, me van las emociones fuertes y salvar manteles, mesas sensibles, .. no hay cazuela, cazo o paella que por muy caliente, se me resista!

I am soft and very light, where you need me I'll be. I'm made of one piece of pure natural cork from Girona. The result, a singular trivet where it will be impossible to find 2 identical ones, like flames at last. But this flames do not burn, on right side dissipates heat and saves tablecloths or tables, while the reverse, maintaine the warmth of succulent dishes, just a little more! .. waiting for uncle Bob arrives! )

Però també sóc suau i molt lleuger, allí on em necessitis, em trobaràs. Estic fet d'una sola peça de suro natural de pura vida catalana. El resultat, uns estalvis molt singulars impossible de trobar dos d'iguals, com les flames. Del dret dissipo l'escalfor i salvo estovalles o taules, mentre que del revés, m'agrada mantenir l'escalfor dels plats més suculents, una mica més!! .. almenys fins que arribi la tia Maria ! ),

Soy suave y muy ligero, allí donde me necesites estaré. Estoy hecho de una sola pieza de corcho natural de pura vida. El resultado, un salvamanteles muy singulares imposible encontrar dos de iguales, como las llamas. Del derecho disipo el calor y salvo manteles o mesas, mientras que del revés, me gusta mantener el calor de los platos más suculentos, un poco más!! .. al menos hasta que llegue la tia Maria ! )

I owe all my wild nature. I come from a noble breed of catalan cork firm and crusty. In my natural cork you will find only hihgt quality, with characteristics that make each unique and natural flames piece!

Tot és resultat del meu orígen salvatge. Descendent d'una noble casta d'alzines sureres, d'escorça dura i resistent. En mi només trobareu suro de qualitat, amb particularitats que fan de cada flames una peça única i natural!!

Todo lo debo a mi naturaleza salvaje. Provengo de una noble casta de encinas del corcho de corteza firme y dura. En mi solo encontrareis corcho de alta calidad, con particularidades que hacen de cada flames una pieza única y natural!!

 

So I am: the new proposal livingthings editor.

Així sóc jo: La nova proposta de la editora livingthings.

Así soy yo: La nueva propuesta de la editora livingthings.
Diseñado por Studio BAG Disseny.