Hello, I'm a rolling flowerpot

I know flowerpots don't talk, but I've got a lot to say. I'm called Voltasol because I have the gift of mobility. Yes, I've been specially designed to move according to the trajectory of the sun (which explains my particular inclination) in order to promote the movement of plants and help them grow better.

Si ja se que els testos no parlen, però jo tinc molt a dir: Em diuen Voltasol per que tinc el do de la mobilitat. Si, he estat especialment dissenyat per moure'm en funció del recorregut del sol, lliurement amb el vent, o a voluntat - d'aquí la meva peculiar inclinació - amb l'objectiu de facilitar el moviment, i ajudar a la planta a créixer millor.

Ya sé que las macetas no hablan pero yo tengo mucho que decir: Me llaman Voltasol porque poseo el don de la movilidad. Sí, he sido especialmente diseñada para moverme en función del recorrido del sol –de ahí mi peculiar inclinación- con el objetivo de facilitar el movimiento de la planta, y ayudarla a crecer mejor.


sun + plant + movement = voltasol


But that's not all: I'm also hand made with red ceramic from La Bisbal d'Empordà, Girona. The purity of my materials and the respect with which I'm manufactured make me a special object, one of those unique and lovable creatures that end up forming a part of the family's emotional landscape. That's me: the first product by livingthings. Designed by Studio BAG Disseny.

Però això no es tot: Estic feta a a mà amb ceràmica vermella de La Bisbal d'Empordà. La puresa dels meus materials i el respecte amb que em fabriquen fan de mi un objecte especial, un d'aquells sers únics i entranyables que acaben formant part del paisatge emocional de la família. Així sóc jo: La primera proposta de la editora livingthings. Dissenyat per Studio BAG Disseny.

Pero eso no es todo: Estoy hecha a mano con cerámica roja de La Bisbal d'Empordà. La pureza de mis materiales y el respeto con que me fabrican hacen de mí un objeto especial, uno de esos seres únicos y entrañables que acaban formando parte del paisaje emocional de la familia.Así soy yo: La primera propuesta de la editora livingthings. Diseñado por Studio BAG Disseny.


The simple movement is created on the axis of the pot.

The flowerpot has a semi-conical base that avoids the static nature of conventional pots, thereby creating a slight movement that can either be generated spontaneously or else be induced at will.

El test presenta una base semi-cònica que evita l'estat estàtic habitual dels testos convencionals, i per tan, provoca un cert moviment. Aquest moviment es pot produir de forma espontània, o es pot induir a voluntat. La senzillesa del moviment es produeix sobre el mateix eix del test.

La maceta presenta una base semi-cónica que evita el estado estático habitual de la maceta convencional, y por lo tanto, provoca un cierto movimiento. Éste movimiento se puede producir de forma espontánea, o se puede inducir a voluntad. La sencillez del movimiento se produce sobre el mismo eje de la maceta. 
German Design Award Winner 2017
 
European Product Design Award 2017